Ako vyzerá deň v našej škôlke?

6:30 - 8:40 hod. Hry a činnosti podľa výberu detí

Schádzanie detí, hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti), plánovanie a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, alebo skupinové činnosti a aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné. Pohybové a relaxačné cvičenia

dish

8:40 – 9:00 hod. Desiata

9:00 – 11:00 hod. Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP).

dish

9:50 - 10,:45 hod. Pobyt vonku

Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore, ihrisku, lúke, v lese s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

11:00 – 11:30 hod. Obed

11:30 - 14:15 hod. Odpočinok

Odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí ).

dish

14:30 – 14:50 hod. Olovrant

bell

14:50 - 16:30 hod. Hry a činnosti podľa výberu detí

Hravé ukončenie dňa v škôlke