Krúžková činnosť
október 2023 – jún 2024

Hudobno –pohybový krúžok

Cieľ krúžku:
– podpora a rozvoj detí v oblasti tvorivosti, myslenia, sebapoznania a pohybových schopností
prostredníctvom rytmických, vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno –
pohybových a hudobno – dramatických činností so zameraním na tanečnú a spevácku zložku.

Vedenie krúžku:
uč. Lenka Horváthová

Termín: 4x mesačne
Vek detí: 2-6 rokov

Výtvarný krúžok „Tvorivé dielničky“

Cieľ krúžku:
-umožniť deťom aktívne rozvíjať vlastné schopnosti . Výtvarné činnosti predstavujú jednu z
foriem, ktorými si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a
vzťahy medzi ľuďmi a vecami.

Vedenie krúžku:
uč. Dominika Bérešová

Termín: 4x mesačne
Vek detí: 3-6 rokov

Enviromentálny krúžok „Malý objavovateľ“

Cieľ krúžku:
– vzbudiť u detí záujem o prírodu a prehlbovať u nich ochranárske postoje ako nástroj
pomoci prírode a súčasne ich priviesť na objaviteľskú dráhu
prostredníctvom experimentovania

Vedenie krúžku:
uč.Veronika Naďová

Termín: 4x mesačne
Vek detí: 2-6 rokov

Knižný krúžok „Zvedavý čitateľ“

Cieľ krúžku:
-podporiť u detí záujem o čítanie, hlavne ich pútavou formou naučiť vzťahu ku knihe

Vedenie krúžku:
uč.Veronika Naďová

Termín: 4x mesačne
Vek detí: 4-6 rokov